Regulamin  


Regulamin sklepu internetowego Rivasoft.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") reguluje warunki zawierania Umów Sprzedaży oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu Internetowego (Sprzedawcy) i Klienta (Konsumenta) oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2. Definicje
1. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin działalności Sklepu Internetowego.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedawca – podmiot dokonujący sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Towar – produkty dostępne w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu oferowane Klientowi przez Sprzedawcę do nabycia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rivasoft.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 3. O sklepie internetowym Rivasoft.pl
1. Sklep Internetowy Rivasoft.pl, działający pod adresem www.rivasoft.pl prowadzony jest przez firmę MARIVA Magdalena Piotrowska z siedzibą w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 85/15, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  prowadzonej przez Ministra Gospodarki,  o numerze REGON: 100880794, o numerze NIP: 7272571370.

§ 4. Informacje podstawowe
1. Wszelkie informacje zawarte w Sklepie Internetowym Rivasoft.pl.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Towary dostępne w Sklepie Internetowym Rivasoft.pl są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
3. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym Rivasoft.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy.
4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

§ 5. Składanie zamówień
1. Zamówienia wysyłane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru oraz sposobu dostawy.
3. Klient ma do wyboru trzy sposoby złożenia zamówienia:
a) Złożenie zamówienia poprzez stronę www.rivasoft.pl na odpowiednim formularzu zamówień bez rejestracji konta lub zakładając konto (po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”, następnie "Przejdź do koszyka" lub w przypadku kontynuacji zakupów „Kupuję dalej”. W dalszej kolejności należy klinknąć ikonę „Realizuj zamówienie" a następnie uzupełnić swoje dane prywatne lub firmowe. Aby złożyć zamówienie należy kliknąć „Zamawiam i Płacę”. Po złożeniu zamówienia każdorazowo na adres e-mail Klienta wysyłana jest automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie zamówienia oraz faktura do do dokonania płatności wraz z numerem rachunku bankowego.
b) Złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@rivasoft.pl zawierającą istotne postanowienia umowy: przedmiot umowy, cena, ilość oraz podać w treści wiadomości dane do faktury VAT lub rachunku, adres dostawy, numeru telefonu. W korespondencji mailowej klient zobowiązany jest do określenia sposobu płatności i dostawy. Zamówienie złożone w formie elektronicznej zostanie niezwłocznie potwierdzone telefonicznie lub mailowo przez Sprzedawcę, nie później niż następnego dnia roboczego).
c) Złożenie zamówienia poprzez kontakt telefoniczny (należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem: 42 203 14 40 w dniu roboczym, od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy, w godzinach. 9.00-17.00. W trakcie składania zamówienia telefonicznego klient jest zobowiązany do podania istotnych postanowień umowy: przedmiotu umowy, ilości zamawianych produktów, danych do faktury lub rachunku oraz adresu dostawy i numeru telefonu. Każde zamówienie telefoniczne dodatkowo potwierdzane jest wiadomością mailową zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”).
4. Cena podana przy towarze w Sklepie Internetowym stanowi informację wiążącą dla Klienta od chwili złożenia zamówienia. Przy znacznych wahaniach kursu EUR/USD cena może ulec zmianie, o czym klient zostanie poinformowany.
5. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe.
6. Klient może anulować lub zmodyfikować złożone zamówienie. Aby dokonać jednej z wymienionych czynności należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową.

§ 6. Płatność
1. Konsument zobowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar wraz z kosztami jego wysyłki, jeśli wystąpią.
2. Z uwagi na bezpieczeństwo transakcji konsument ma do wyboru tylko jedną formę płatności: płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu internetowego na podstawie wystawionej faktury pro-forma (faktura pro-forma zostanie wysłana do Konsumenta osobnym mailem po złożeniu zamówienia w Sklepie internetowym).

§ 7. Dostawa
1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sklepu i trwa zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
2. Koszty dostawy, jeśli wystąpią określane są w trakcie składania zamówienia. Konsument zobowiązany jest dokonać wyboru sposobu dostawy zamawianych towarów.
3. Towary zakupione w Sklepie internetowym dostarczane są najcześciej w formie elektronicznej na podany adres email oraz za pośrednictwem kuriera DPD Polska
4. Czas dostarczenia przesyłki wynosi odpowiednio 1-2 dni robocze na terenie całej Polski.

§ 8. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Czternastodniowy termin, w którym Klient może odstąpić od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia wydania towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik lub od dnia zawarcia umowy.
3. Klient może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć korzystając z gotowego formularza i wysłać na adres przedsiębiorcy: MARIVA Magdalena Piotrowska, 94-209 Łódź, ul. Srebrzyńska 85/15 lub e-mailem na adres: biuro@rivasoft.pl
4. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi drogą mailową potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta  o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (rzeczy). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem na adres siedziby firmy lub inny wskazany przez Sprzedawcę.
6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, po usunięciu ich oryginalnego opakowania (usunięta folia, zniszczone opakowanie) oraz licencje imienne.

§ 9. Reklamacje.
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru (rzeczy) bez wad.
2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar ma wady fizyczne lub prawne, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
3. W sytuacji niezgodności towaru z umową lub gdy zakupiony towar posiada wadę, reklamacje towaru należy składać w formie pisemnej listownie na adres Sprzedawcy: MARIVA Magdalena Piotrowska, 94-209 Łódź, ul. Srebrzyńska 85/15 lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@rivasoft.pl
4. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni i wysłania odpowiedzi na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

§ 10. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w w sklepie internetowym Rivasoft.pl jest firma MARIVA Magdalena Piotrowska z siedzibą w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 85/15, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  prowadzonej przez Ministra Gospodarki,  o numerze REGON: 100880794, o numerze NIP: 7272571370.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę MARIVA Magdalena Piotrowska w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.
3. Dane osobowe Klienta są przechowywane w chronionej bazie i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione
4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Blog

Bezpłatne szkolenia PRO100Bezpłatne szkolenia PRO100

Po zakupie programu PRO100 mamy dla Ciebie dodatkową atrakcję! Oferujemy bezpłatne szkolenie z obsługi programu, abyś mógł jak najlepiej wykorzystać jego potencjał.

Czytaj więcej
Promocja Letnia ZWCAD 2024Promocja Letnia ZWCAD 2024

Ciesz się latem z wyjątkową promocją na ZWCAD 2024! ZWCAD 2024 to wyjątkowa edycja, która zasługuje na wyjątkową promocję.

Czytaj więcej
Enscape - odkryj nowy program do wizualizacji architektonicznychEnscape - odkryj nowy program do wizualizacji architektonicznych

Odkryj nowy program Enscape do wizualizacji architektonicznych, który przeniesie Twoje projekty na zupełnie nowy poziom. Enscpae to profesjonalny silnik renderujący do SketchUp, Revit, Rhino, Vectorworks oraz Archicad.

Czytaj więcej
Norma Standard - promocja do 31.08Norma Standard - promocja do 31.08

Odkryj nowe możliwości w kosztorysowaniu dzięki naszej wyjątkowej promocji na program Norma Standard w zestawie z modułem PDF! Teraz możesz tworzyć dokładne kosztorysy jeszcze wydajniej.

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o promocjach i nowościach.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz dokonać zmiany sposobu zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij