• Strona główna
 • Edukacja
 • Szkolenia
 • Regulamin
 • Dostawy
 • O nas
 • Kontakt

Regulamin  


Regulamin sklepu internetowego Rivasoft.pl obowiązujący od 25.12.2014 r.


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") reguluje warunki zawierania Umów Sprzedaży oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu Internetowego (Sprzedawcy) i Klienta (Konsumenta) oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2. Definicje

1. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin działalności Sklepu Internetowego.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedawca – podmiot dokonujący sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Towar – produkty dostępne w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu oferowane Klientowi przez Sprzedawcę do nabycia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rivasoft.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 3. O sklepie internetowym Rivasoft.pl


1. Sklep Internetowy Rivasoft.pl, działający pod adresem www.rivasoft.pl prowadzony jest przez firmę MARIVA Magdalena Piotrowska z siedzibą w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 85/15, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  prowadzonej przez Ministra Gospodarki,  o numerze REGON: 100880794, o numerze NIP: 7272571370.

§ 4. Informacje podstawowe


1. Wszelkie informacje zawarte w Sklepie Internetowym Rivasoft.pl.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Towary dostępne w Sklepie Internetowym Rivasoft.pl są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
3. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym Rivasoft.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy.
4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

§ 5. Składanie zamówień

1. Zamówienia wysyłane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności i dostawy.
3. Klient ma do wyboru trzy sposoby złożenia zamówienia:
a) Złożenie zamówienia poprzez stronę www.rivasoft.pl na odpowiednim formularzu zamówień bez rejestracji konta (po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „Zamawiam”, następnie kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „dalej” i wybrać preferowany sposób dostawy i płatności. W dalszej kolejności należy uzupełnić swoje dane kontaktowe, dane do rachunku lub faktury oraz dane do wysyłki. Aby złożyć zamówienie należy kliknąć w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub w inny z równoważnym jednoznacznym sformułowaniem. Po złożeniu zamówienia każdorazowo na adres e-mail Klienta wysyłana jest automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymania zamówienia.)
b) Złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@rivasoft.pl zawierającą istotne postanowienia umowy: przedmiot umowy, cena, ilość oraz podać w treści wiadomości dane do faktury VAT lub rachunku, adres dostawy, numeru telefonu. W korespondencji mailowej klient zobowiązany jest do określenia sposobu płatności i dostawy. Zamówienie złożone w formie elektronicznej zostanie niezwłocznie potwierdzone telefonicznie lub mailowo przez Sprzedawcę, nie później niż następnego dnia roboczego).
c) Złożenie zamówienia poprzez kontakt telefoniczny (należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem: 42 203 14 40 w dniu roboczym, od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy, w godzinach. 9.00-17.00. W trakcie składania zamówienia telefonicznego klient jest zobowiązany do podania istotnych postanowień umowy: przedmiotu umowy, ilości zamawianych produktów, a także preferowanego sposobu dostawy i płatności ,danych do faktury VAT lub rachunku oraz adresu dostawy i numeru telefonu. Każde zamówienie telefoniczne dodatkowo potwierdzane jest wiadomością mailową zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”).
4. Cena podana przy towarze w Sklepie Internetowym stanowi informację wiążącą dla Klienta od chwili złożenia zamówienia.
5. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe.
6. Klient może anulować lub zmodyfikować złożone zamówienie. Aby dokonać jednej z wymienionych czynności należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową.

§ 6. Płatność


1. Konsument zobowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar wraz z kosztami jego wysyłki.
2. Konsument ma do wyboru następujące formy płatności:
a) gotówką przy odbiorze towaru (płatność uiszczana jest listonoszowi lub kurierowi firmy DPD Polska w dniu doręczenia zamówionego towaru)
b) gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 85/15
c) przelewem na rachunek bankowy Sklepu internetowego na podstawie wystawionej faktury pro-forma (faktura pro-forma zostanie wysłana do Konsumenta osobnym mailem po złożeniu zamówienia w Sklepie internetowym)

§ 7. Dostawa

1. Czas realizacji zamówienia zależy od rodzaju towaru oraz wybranej formy płatności i sposobu dostawy/odbioru towaru przez Konsumenta. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
2. Koszty dostawy określane są w trakcie składania zamówienia. Konsument zobowiązany jest dokonać wyboru sposobu dostawy zamawianych towarów.
3. Towary zakupione w Sklepie internetowym dostarczane są za pośrednictwem kuriera DPD Polska lub Poczty Polskiej.
4.  Czas dostarczenia przesyłki wynosi odpowiednio:
a) Kurierem DPD Polska - 24 godziny w dni robocze na terenie Polski
b) Pocztą Polską - od 1-5 dni roboczych na terenie Polski

§ 8. Odstąpienie od umowy


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Czternastodniowy termin, w którym Klient może odstąpić od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia wydania towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik lub od dnia zawarcia umowy.
3. Klient może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć korzystając z gotowego formularza i wysłać na adres przedsiębiorcy: MARIVA Magdalena Piotrowska, 94-209 Łódź, ul. Srebrzyńska 85/15 lub e-mailem na adres: biuro@rivasoft.pl
4. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi drogą mailową potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta  o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (rzeczy). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, po usunięciu ich oryginalnego opakowania (usunięta folia, zniszczone opakowanie) oraz licencje imienne.

§ 9. Reklamacje.

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru (rzeczy) bez wad.
2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar ma wady fizyczne lub prawne, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
3. W sytuacji niezgodności towaru z umową lub gdy zakupiony towar posiada wadę, reklamacje towaru należy składać w formie pisemnej listownie na adres Sprzedawcy: MARIVA Magdalena Piotrowska, 94-209 Łódź, ul. Srebrzyńska 85/15 lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@rivasoft.pl
4. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni i wysłania odpowiedzi na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

§ 10. Ochrona danych osobowych


1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w w sklepie internetowym Rivasoft.pl jest firma MARIVA Magdalena Piotrowska z siedzibą w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 85/15, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  prowadzonej przez Ministra Gospodarki,  o numerze REGON: 100880794, o numerze NIP: 7272571370.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę MARIVA Magdalena Piotrowska w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.
3. Dane osobowe Klienta są przechowywane w chronionej bazie i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione
4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.

§ 11. Postanowienia końcowe


1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

***

Regulamin sklepu internetowego Rivasoft.pl obowiązujący do 24.12.2014 r.


§ 1. Informacje podstawowe
 1. Właścicielem sklepu internetowego Rivasoft.pl, prowadzonego pod adresem: www.rivasoft.pl, jest firma MARIVA, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod nr 60791, z siedzibą w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 85/15, NIP: 727-257-13-70, REGON: 100880794.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od zewnętrznych wad fizycznych i prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
 3. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

§ 2. Składanie zamówień

 1. Składanie zamówienia odbywa się bez rejestracji konta.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez system całą dobę przez 7 dni w tygodniu. 
 3. Zamówienia można składać poprzez:
  - wypełnienie formularza zamówień na stronie internetowej sklepu
  - przesłanie zamówienia drogą mailową na adres: biuro@rivasoft.pl
  - kontakt telefoniczny z działem handlowym pod numerem: 42 203-14-40 w dni robocze w godz. 9.00-17.00.

§ 3. Realizacja zamówień i dostawa

 1. Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie niezwłocznie  potwierdzane telefonicznie lub e-mailowo, nie dłużej niż następnego dnia roboczego.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na dystrybucji. W przypadku niedostępności lub zmiany ceny towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 3. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska lub Pocztą Polską. Koszty dostawy określane są w momencie składania zamówienia, przy wyborze rodzaju wysyłki i ponosi je Kupujący. Programy w wersji elektronicznej - ESD (Electronic Software Distribution) są dostarczane bez dodatkowych opłat za dostawę.

§ 4. Płatność

 1. Płatności za zakupiony towar można dokonać w następujący sposób:
  - gotówką przy odbiorze towaru (płatność gotówką listonoszowi lub kurierowi firmy spedycyjnej)
  - gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy w Łodzi
  - przelewem na podstawie faktury pro-forma na rachunek bankowy (faktura pro-forma wysyłana jest do Kupującego osobnym mailem po zarejestrowaniu zamówienia w systemie).

§ 5. Gwarancja i zwroty

 1. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na oprogramowanie lub jego nośniki określone są w odrębnych Umowach Licencyjnych producentów.
 2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może odstąpić od umowy zakupu towaru w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 3. Warunkiem odstąpienia od umowy w przypadku zapisanych na nośnikach programów komputerowych jest odesłanie na koszt Nabywcy na adres siedziby Sklepu towaru w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym wraz z kompletem dokumentów oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawierającym numer konta, na które należy zwrócić zapłatę.
 4. Zwrotu programu nie można dokonać w przypadku gdy licencja na jego użytkowanie jest ściśle związana z Nabywcą (licencja imienna udzielana konkretnemu użytkownikowi).

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę MARIVA w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Rivasoft.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną .
Ładowanie...